นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


๕ ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานกฐินสาม้คคี ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมร่วมอนุรักษ์ "ประเพณีลอยกระทง" ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่น ณ จังหวัดบุรีรัมย์
๒๓ ตุลาคม ร่วมรำลึกวันสำคัญของชาติ "วันปิยมหาราช" ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้บริหารและคณะครู - บุคลากร โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฏิ ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี ทอดถวาย ณ วัดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ต้อนรับครูคนใหม่

เวลา 08.20 น. วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้พร้อมกล่าวต้อนรับ นางปินทิรา นาล้วน ที่ย้ายมาจากโรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีา มาปฏิบัิติหน้าที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเปตอง อปท.

เวลา 08.20 น. วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล แก่ัตัวแทนนักกีฬาเปตอง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแ่ห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2557


โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 25 ตุลาคม 2557 ครูเอื้อมพร เครือบุตรดา นำตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า OTOP CENTER องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี