นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


คำขวัญวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Merry christmas 25 December 2014
โครงการ พัฒนาจิต เพื่อสันติสุข (รุ่นที่ ๓) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
อนุสาวรีย์พระบำุรุงราษฎร์ (จุมมณี) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ร่วมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 โดย สมศ.

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2558 โดยมีนายจารัญ บุญประกอบ นายต่อศักดิ์ กลัดงามและนายวีระศักดิ์ บุญประกอบ เป็นคณะผู้ประเมิน


ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เข้าร่วมการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


โครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข (รุ่นที่ ๓) โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการนายก อบจ.อุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานและมีคณะบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เวลา ๐๙.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี