นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ :
อีเมล์ :


ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557
9 กันยายน 2557 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ด้วยความยินดียิ่ง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการจัดสวนถาดแห้ง งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปี 2557


ภาพกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมโครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดยมีนายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ


การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล ตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมี นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการและคณะครู- บุคลากรโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ

วันที่ 16 สิงหาคม 2557 นายทรงศักดิ์ วงศ์ประพฤติดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการ, ข้าราชการครู, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอบุลราชธานี


อบรมการใช้งาน ห้องเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ i - Board

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นางจินตนา มีสุข หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล จัดอบรมการใช้งาน ห้องเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ i - Board ให้แก่คณะครู บุคลากร ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม


นายพรชัย โควสุรัตน์

นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม

ผู้อำนวยการ กองการศึกษา
องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี