แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

 

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพุฒิเมธ  พวงจันทึก

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณรงค์  จุมพล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

งานพัฒนาหลักสูตร

  1. ครูฝ่ายวิชาการ

งานประกันคุณภาพการศึกษา

  1. หัวหน้างานฝ่ายแผนงาน

งานวัดและประเมินผล

  1. นางสาวปิยรัตน์  แสงงาม
  2. นางชาลินี โสดาลี

งานทะเบียนนักเรียน

  1. นางสาวดวงดาว ขันคำ
 

 
   
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34100 Tel. 045-409133 Fax. 045-409133
..............................................................................................................................................................................
Contact Us Webmaster Nongbuawittayakom School. Designed y Phibunmangsahan Information System.